top of page

Installing Services

จองบริการติดตั้งเครื่องตัดไฟ หรือ ตู้ความคุมไฟฟ้า (Consumer Unit)

  • 1 ชม
  • เริ่มต้นที่ 1200 บาท
  • สถานที่ของลูกค้า

คำบรรยายบริการ

บริการติดตั้งเครื่องตัดไฟและตู้ความคุมไฟฟ้า (Consumer Unit) เริ่มต้นที่ 1200 บาท .-


ข้อมูลการติดต่อ

gnn.gun@gmail.com


bottom of page